Aelathia

The Aelathia Chronicles, an epic fantasy series